Tài liệu Lập Trình Rust

Chúng tôi tạo ra trang web này mới mục đích phổ cập ngôn ngữ Rust cho mọi người. Thông qua các tài liệu Tiếng Việt, bạn có thể dễ dàng để hiểu ngôn ngữ này bằng tiếng mẹ đẻ. Chúng tôi trân trọng những đóng góp từ cộng đồng để tài liệu ngày một hoàn thiện.

Sách Ngôn ngữ Lập Trình Rust Học qua ví dụ

👉 2 tutorials để bắt đầu học Rust