Rust specification document

    Nhóm dự án dịch Rust tiếng Việt duy trì các nguồn tài liệu như các bài hướng dẫn tiếng Việt liên quan đến ngôn ngữ Rust, đồng thời xây dựng các thông số kỹ thuật có liên quan. Nhóm dịch Rust của chúng tôi đã thiết lập [tổ chức GitHub] github, tạo [Tài liệu Rust] rustwiki và thành lập nhóm facebook trao đổi kiến thức [group Facebook] group .

    Wiki Tài liệu này là cơ sở kiến thức để tự học ngôn ngữ Rust hoặc các tài liệu khác liên quan đến Rust, bao gồm hướng dẫn dịch ngôn ngữ Rust, bảng so sánh thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh của Rust, và ngôn ngữ cấu hình TOML. Nội dung sẽ liên tục được cập nhật và mở rộng.

    Tài liệu đặc tả Rust chứa một loạt các tài liệu liên quan đến Rust, bao gồm hướng dẫn về bản dịch, bảng chú giải thuật ngữ Rust và các tài liệu khác đi kèm với Rust (chẳng hạn như giới thiệu về ngôn ngữ TOML).

    Đừng quên ý định ban đầu và nhấn mạnh vào việc cập nhật. Trong sáu năm qua, Nhóm dự án dịch Rust tiếng Việt đã cập nhật tài liệu chính thức của Rust và liên tục duy trì tài liệu tiếng Việt, đồng thời không ngừng mở rộng và cải tiến các nội dung liên quan. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục kiên trì như mọi khi và cố gắng liên tục cập nhật và lặp lại để cải thiện vật liệu Rust.