Đặc tả bản dịch Rust

    Chương này sẽ đưa ra các đặc điểm kỹ thuật của bản dịch Rust, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết các bước và quy trình dịch tài liệu Rust, các gợi ý về đặc điểm kỹ thuật và bảng chú giải thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh của ngôn ngữ Rust.