Các quy ước dịch thuật khác

    .....Viết vào đây