Mục tiêu và kế hoạch của nhóm dự án Rust Việt Nam

    Mục tiêu chung của chúng tôi là xây dựng một nền tảng kiến thức Rust tiếng Việt đầy đủ và hoàn chỉnh. Vì mục đích này, chúng tôi sẽ dịch tất cả các nguồn chính thức cần thiết của Rust và một số tài liệu Rust không chính thức. Đây cũng là kế hoạch chung của chúng tôi, nhưng chưa đưa ra thời gian biểu. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ từng bước dịch các tác phẩm liên quan, hiện tại chúng tôi đã dịch một số tác phẩm quan trọng, trong thời gian tới chúng tôi sẽ phải dịch thêm.

    Đối với các công việc dịch thuật cụ thể, chúng tôi sẽ đưa ra kế hoạch và hướng dẫn cụ thể, sẽ được giải thích trên các trang mô tả công việc liên quan.