Giới thiệu nhóm dự án dịch Rust tiếng Việt

    Nhóm dự án dịch Rust tiếng Việt Nó là một tổ chức dịch thuật tài liệu được thành lập bởi những người đam mê Rust trong nước. Chúng tôi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nhóm phát triển Rust chính thức, nhóm đã phát triển ngôn ngữ Rust ở dạng mở chưa từng có và đã đưa ra một mô hình tổ chức mã nguồn mở toàn diện và được tiêu chuẩn hóa. Cho dù đó là tổ chức mã, tổ chức tài liệu hay hoạt động cộng đồng, nhóm Rust được quản lý với cấp quản lý siêu cao, điều này cũng cung cấp cho chúng tôi một ví dụ tuyệt vời về cách vận hành nhóm dự án Việt Nam.

    Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cũng đã tạo[Rust Wiki][rustwiki-org],Để tích hợp tốt hơn các nguồn tài liệu của Việt Nam và giới thiệu chúng với mọi người. Chúng tôi là một tổ chức nguồn mở phi lợi nhuận và tất cả tài liệu của chúng tôi được cung cấp dưới dạng nguồn mở tại GitHub Các tài liệu liên quan có thể được tìm thấy trên Rust Wiki